Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toestellen met “Find My iPhone”, “Google-account” of eventuele andere blokkades worden niet in behandeling genomen.    De extra kosten om samen met u het toestel hiervan vrij te maken bedragen € 15,00 ex BTW.

Indien uw claim niet gedekt is ontvangt u een offerte, met uitleg waarom de claim is afgewezen.

U offerte bevat de volgende mogelijkheden;

1. Akkoord met het reparatievoorstel. 

2. Ongerepareerd retour à € 30,00 ex BTW.

3. Afstand doen van toestel: gratis.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Mobile Device Field Service

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reparaties voor de contracten welke een B2B klant (hierna: de “Klant”) ofwel rechtstreeks met ofwel via een reseller van MD  Field Service (hierna: “MD Field Service”) heeft gesloten voor een Mobile Device Field Service   product (hierna: het “Product”).

1.2         Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor bedrijven zoals gehanteerd door Techniek Nederland.  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant of enige andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3          MD Field Service  is slechts gehouden aan hetgeen schriftelijk in deze algemene voorwaarden is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien MD Field Service   hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

 

Artikel 2 Garantie, Repair en Diefstal

                MD Field Service biedt de Klant bij een Product de volgende service:

2.1         MD Field Service BASIS met Pick-up & Return binnen 24 uur**

Het leentoestel  wordt dezelfde werkdag verstuurd met Postnl.

Retourlabel wordt dezelfde werkdag verstuurd per email.

Gerepareerd indien fabrieksgarantie*. Buiten fabrieksgarantie ontvang u een offerte.

* Onder condities welke fabrikant verwoord heeft in de officiële richtlijnen en garantievoorwaarden (hierna: de “Fabrieksgarantie”).

** Binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.

Indien het defect/schade niet voldoet aan de Fabrieksgarantie ontvangt de Klant een vrijblijvende offerte.

Indien voor 15:00 uur aangemeld wordt het leen toestel dezelfde werkdag door MD Field Service  verstuurd.       

Gebruikerssporen welke de functionaliteit van het toestel niet belemmeren vallen niet  onder schade.  Er dient ten allen tijde gebruik gemaakt te worden van een hard/soft cover en screenprotector teneinde schade te voorkomen.

 

 

  

2.2          Field Service TOTAAL Diefstal en Beroving als aanvulling op de Field Service Basis. Bij vervanging wordt een gelijkwaardig product geleverd        

             

Diefstal, Beroving en schade (uitsluitend MD Field Service Totaal pakket)

In geval van diefstal, vervangen wij het product door een gelijkwaardig product, Voor elke individuele diefstal claim geldt een eigen risico van € 150,- 

MD Field Service zal uitsluitend een vervangend toestel aan Klant ter beschikking stellen indien sprake is van een eerste (diefstal) claim door klant binnen een tijdsbestek van één (1) jaar en indien aan de onderstaande voorwaarden voldaan is.

1.        In geval van diefstal van de Smartphone is  klant verplicht om dit binnen vierentwintig (24) uur aan  te melden en is alsdan tevens verplicht om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de diefstal van de Smartphone aangifte bij de politie te doen. Bij de aangifte dient het serienummer en/of IMEI nummer van de Smartphone te worden gemeld om vervolgens in het proces  verbaal te worden opgenomen.

 

2.    Klant  is verplicht om binnen twee (2) dagen na het doen van aangifte bij de politie een kopie  van het proces-verbaal van aangifte per e-mail aan MD Field Service te overhandigen.

3.  Indien en zodra MD Field Service een kopie van het proces-verbaal van aangifte heeft ontvangen, zal MD Field Service de aangifte beoordelen op echtheid en volledigheid, vervolgens  zal MD Field Service binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een kopie van het proces verbaal en het eigen risico een vervangend toestel aan Klant ter beschikking stellen

 

Uitsluitingen:

Er vindt geen vervanging plaats indien diefstal of beroving worden veroorzaakt door, voortkomen uit, ontstaan tijdens of gevolg zijn van:

− Confiscatie of in bewaring nemen van het product.

− Het onder invloed zijn van drugs, alcohol of geneesmiddelen.

− Het uitvoeren van een criminele of strafbare handeling.

− Indien het product uit een gemotoriseerd voertuig wordt gestolen, tenzij het voertuig is      afgesloten en alle beveiligingssystemen zijn geactiveerd. Het product moet, buiten het zicht in een vergrendeld handschoenenvak of een afgesloten kofferbak zijn opgeborgen en het slot hiervan moet sporen van braak vertonen.

− Natuurrampen, zoals bijvoorbeeld overstroming, aardbeving, orkaan of vulkaanuitbarsting en de directe gevolgen daarvan.

− Onbeheerd achterlaten van het product, oftewel buiten uw zicht en/of invloedssfeer, in      bijvoorbeeld een publieke ruimte, werkruimte of schoolgebouw, tenzij dit gebeurt in een afgesloten kast, kluis of ruimte waartoe alleen u toegang heeft.

− Onvoldoende zorg door u, slordigheid. Hiervan is sprake wanneer door u geen of onvoldoende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van schade of diefstal. Dit zijn situaties waarin naar algemene begrippen en/of ervaringsregels rekening wordt gehouden met een verhoogde kans op schade en/of diefstal.

− Oorlogen, vijandige handelingen door andere landen – of er nu oorlog is verklaard of niet, revolutie, terrorisme of andere gelijksoortige gebeurtenissen.

− Opzettelijke beschadiging of diefstal vanuit een woning of andere afgesloten ruimte waar het product onbewaakt voor een periode langer dan 45 dagen is achtergelaten.

− Rellen, ongeregeldheden, stakingen of politieke oproer.

 

                Niet gedekt zijn eventuele kosten om “Find My iPhone” of andere blokkades uit te schakelen. De kosten om dit samen met de klant te verwijderen bedragen € 15,00 ex BTW per toestel.

                 Niet gedekt zijn eventuele kosten voor het navragen betreffende de garantie van de fabrikant indien de factuur van het toestel niet is bijgevoegd* De kosten voor het opvragen van de garantie bij de fabrikant bedragen € 4,00 ex BTW per toestel.* Alleen bij twijfel gevallen.

                Indien het defect dan wel de schade niet aan de bovengenoemde condities voldoet, ontvangt de Klant een vrijblijvende offerte conform Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

 

 

 

Artikel 3 Reparatiemelding

3.1.        Reparaties kunnen worden gemeld via onze helpdesk 085-0516825 ma t/m vr 08.00 – 17.00uur. De Klant verstrekt daarbij de volgende gegevens:

 

·         IMEI nummer van het toestel

·         NAW gegevens + telefoon nummer

·         Referentie

·         Klachtomschrijving

·         Unlockcode*

 

·         Toestellen met “Find My Iphone”of eventuele andere blokkades worden niet in behandeling genomen. De extra kosten om samen met de klant het toestel vrij te maken bedragen € 15,00 ex BTW.

 

3.2.        MD Field Service  gaat bij reparaties uit van de schade dan wel klachten zoals gemeld aan MD Field Service

 

Artikel 4 Additionele kosten

4.1          Indien de schade of het defect niet of niet geheel valt onder de garantie zoals opgenomen in artikel 2. Zal dit worden vermeld en zal MD Field Service  via e-mail de klant een reparatievoorstel doen. Het reparatievoorstel vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie, en voor zover mogelijk een raming van de reparatiekosten. Indien MD Field Service in dat voorstel reeds een reparatieduur of een reparatieprijs indiceert, dan is dat steeds vrijblijvend. De reparatieopdracht komt pas tot stand door de schriftelijke aanvaarding door de Klant van dit reparatievoorstel. Die bestaat uit de volgende 3 opties:

 

1.       Akkoord met het reparatievoorstel

2.       Ongerepareerd retour á € 30,00 ex BTW

3.       Afstand doen van het toestel: Gratis

 

4.2          De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles exclusief BTW.

 

                MD Field Service  zal zo spoedig mogelijk nadat de reparatieopdracht tot stand is gekomen, het te repareren toestel repareren en retourneren.

 

4.3          Als bij onderzoek blijkt dat de prijs voor de reparatie hoger zal zijn dan in het reparatievoorstel werd begroot, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de Klant. Wanneer het reparatievoorstel geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de Klant gevraagd of het toestel voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

 

4.4          Indien de Klant op basis van artikel 4.3 afziet van reparatie, zal de Klant alleen de onderzoekskosten en transportkosten aan MD Field Service  verschuldigd zijn. MD Field Service zal de Klant het toestel in ongerepareerde staat weer ter beschikking stellen.

 

 

 

 

 

Artikel 5 Kwaliteit

5.1          Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijke toestel gebruikelijk is, ruilonderdelen.

 

5.2          Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt MD Field Service de vervangende onderdelen met uitzonderling van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de Klant.

 

5.3          Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het toestel daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

 

5.4.        Na de reparatie ontvangt de Klant een (factuur) met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

 

5.5          Ook ontvangt de Klant na reparatie een controle kaart waarop zichtbaar is welke onderdelen na de reparatie door MD Field Service uitvoerig getest zijn en waarop te zien is welke onderdelen wel en niet naar behoren functioneren.

 

5.6          De Klant is gehouden het toestel bij teruggave door MD Field Service dadelijk te controleren op zichtbare gebreken en deze dadelijk aan MD Field Service mee te delen.  Alle aanspraken wegens bij levering niet zichtbare gebreken, vervallen indien zij niet uiterlijk binnen 8 werkdagen na teruggave schriftelijk aan MD Field Service  kenbaar zijn gemaakt.

5.7          Alle aanspraken van de Klant op gebreken vervallen indien MD Field Service  niet behoorlijk in de gelegenheid is gesteld deze gebreken te controleren en waar nodig alsnog te repareren.

 

Artikel 6 Garantie

6.1          MD Field Service  geeft na het voltooien van de reparatie 1 jaar garantie op het vervangen onderdeel (m.u.v. Moederbord reparaties en accu’s) De hiervoor genoemde garantie termijn gaat in op het moment van afgifte van het toestel aan de Klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan toestellen met bliksem-, water- of vochtschade wordt, geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

 

6.2          MD Field Service  geeft 6 maanden garantie op het vervangen van de accu en 3 maanden op moederbord reparaties.

 

6.3          MD Field Service biedt geen garantie op reparaties aan toestellen die water- en /of vochtschade bevatten. Dit komt voort uit het feit dat waterschade toestellen in de loop der tijd regelmatig problemen opdoen, zelfs na dat een toestel volledig gereinigd en gedroogd is. Dit heeft te maken met corrosie dat heeft plaatsgevonden op het moederbord al voor dat het toestel door ons gereinigd is (slagingspercentage =/- 50%) MD Field Service  is dus niet verantwoordelijk voor eventuele schade die uw toestel na reparatie opdoet, de keuze om het toestel door ons te laten repareren is dus geheel op eigen risico.

 

6.4          MD Field Service verstuurt alle toestellen verzekerd retour. Bij mogelijk verlies of schade tijdens de verzending zorgt MD Field Service voor de afhandeling met transporteur en keert zij de Klant pas het schadebedrag uit nadat transporteur de claim heeft afgehandeld en toegekend. MD Field Service is niet aansprakelijk voor een hoger bedrag dan door de transporteur (dan wel naar verzekeraar) wordt uitgekeerd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

7.1          MD Field Service is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het toestel, de toebehoren en accessoires.

 

7.2          MD Field Service is niet aansprakelijk voor het verlies van Sim en/of SD kaarten welke nog in het toestel aanwezig zijn. De klant is verplicht deze kaarten er  voorafgaande aan de reparatie uit te halen.

 

7.3          MD Field Service is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte dan wel gevolgschade.

 

7.4          MD Field Service adviseert de klant daarom altijd een back-up te maken alvorens een toestel ter reparatie aan te bieden en is dus niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

 

7.5          Reparatie aan een toestel die reeds door derden gerepareerd is, is geheel op eigen risico. MD Field Service is niet verantwoordelijk voor defecten aan het toestel die tijdens en/of na reparatie plaatsvinden als gevolg van slechte montage en/of onderdelen die bij binnenkomst in het toestel aanwezig zijn.

 

Artikel 8 Niet afgehaalde toestellen

 

8.1          Indien een toestel na een periode van drie maanden na dat het toestel gereed ligt, niet wordt afgehaald zal MD Field Service het toestel op een milieuvriendelijke wijze afvoeren.. De verplichting van de klant de door haar verschuldigde vergoeding op basis van Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden blijft volledig onverlet.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1          Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

9.2          Alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden berecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank te Breda.